Regulamin Sklepu AceNDeuce

§1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem sprzedaży.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta mające na celu bezpośrednie zawarcie Umowy Sprzedaży.

§2 Ogólne Warunki Sprzedaży

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Wszystkie ceny produktów są wyrażone w polskiej walucie i są cenami brutto.
 3. Klient ma obowiązek zapłaty za zamówiony towar, który obejmuje cenę produktu i koszty dostawy.

§3 Zawarcie Umowy i Realizacja

 1. Klient składa zamówienie poprzez wybór produktu, rodzaju dostawy i płatności.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu płatności.

§4 Prawo do Odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów personalizowanych na jego życzenie.

§5 Reklamacje i Rękojmia

 1. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne i prawne produktu.
 2. Klient ma prawo reklamować produkt wadliwy.
 3. Reklamacje nie dotyczą produktów personalizowanych na życzenie Klienta.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedający zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad lub zwrotu pieniędzy.

§6 Polityka Prywatności i Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§7 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.